HOME » Privacystatement

Privacystatement

Psychotherapiepraktijk CTA Budde gevestigd te Veghel, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer51709139, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk CTA Budde met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk CTA Budde persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapiepraktijk CTA Budde;
c. bezoekers van www.psychotherapie-budde.nl;
d. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk CTA Budde contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk CTA Budde persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk CTA Budde verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk CTA Budde zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. verkregen worden door vragenlijsten en e-healthmodules.

3. Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk CTA Budde verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychotherapie-budde.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk CTA Budde verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychotherapiepraktijk CTA Budde kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk CTA Budde persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk CTA Budde sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk CTA Budde deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk CTA Budde deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychotherapiepraktijk CTA Budde geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk CTA Budde ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk CTA Budde bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk CTA Budde hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 26 maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Google Analytics

Psychotherapiepraktijk CTA Budde maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om rapporten over de website aan Psychotherapiepraktijk CTA Budde te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Psychotherapiepraktijk CTA Budde heeft hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van uw computer wordt gemaskeerd. Psychotherapiepraktijk CTA Budde heeft Google geen toestemming gegeven om via Psychotherapiepraktijk CTA Budde verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Psychotherapiepraktijk CTA Budde heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Psychotherapiepraktijk CTA Budde heeft gegevens delen met Google uitgeschakeld.

10. Wijzigingen privacystatement

Psychotherapiepraktijk CTA Budde kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk CTA Budde gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapiepraktijk CTA Budde te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk CTA Budde door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapie-budde.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk CTA Budde persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk CTA Budde door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapie-budde.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).